Dementie

Bij cliënten met een verdenking van dementie of cognitieve functiestoornissen, is vaak sprake van complexe vraagstukken op meerdere terreinen. Een multidisciplinaire aanpak kan helpend zijn.

Voor wie?

Deze dienst is bedoeld voor cliënten met dementie en hun mantelzorgers in de thuissituatie.

Wat is de hulpvraag?

  • De cliënt ervaart klachten op het terrein van: gedragsverandering, somberheid/depressie, in-activiteit, angstgevoelens, communicatie, isolement of belemmeringen in het uitvoeren van dagelijkse handelingen.
  • De mantelzorger ervaart problemen op het gebied van: overbelasting, onbekendheid met de symptomen, interactie, isolement, communicatie, depressiviteit of zingevingsvragen.

Wat is het doel voor de cliënt?

Het doel is een stabiele thuissituatie en een optimale kwaliteit van leven voor de cliënt en de mantelzorger. 

Waar ligt de verantwoordelijkheid?

In principe is de huisarts eindverantwoordelijk voor de totale medische zorg rondom de cliënt. De adviserend specialist ouderengeneeskunde van SilverRade en de huisarts stemmen met elkaar af wat de inzet is van de verschillende disciplines binnen het multidisciplinaire behandelproces.

Welke disciplines van SilverRade kunnen ingezet worden?

Afhankelijk van de vraag en de problematiek kunnen naast de specialist ouderengeneeskunde de volgende specialisten een bijdrage leveren:

Hoe verloopt het proces?

  • De huisarts verwijst naar het multidisciplinair team
  • De specialist ouderengeneeskunde bezoekt de cliënt thuis en inventariseert het probleem
  • Het team verzamelt informatie
  • De huisarts ontvangt een voorstel voor het behandelplan conform wet- en regelgeving (WGBO, Wet Zorg en Dwang, WLZ Thuis en WMO)
  • Binnen drie weken vindt er multidisciplinair overleg (MDO) plaats
  • Vanuit het MDO vindt onder regie van de specialist ouderengeneeskunde afstemming plaats met de huisarts
  • De specialist ouderengeneeskunde verwijst naar de diverse disciplines 
  • De specialist ouderengeneeskunde evalueert met de huisarts, de cliënt en eventueel de mantelzorger de behandeling volgens de gemaakte afspraken in het MDO