Palliatieve terminale zorg thuis

In de palliatieve zorg draait het zowel voor cliënten als mantelzorgers om een zo comfortabel mogelijk levenseinde. Een multidisciplinaire aanpak kan hierbij ondersteunend zijn.

Voor wie?

Deze dienst is bedoeld voor cliënten in de laatste levensfase waarbij geen levensverlengende behandeling gewenst is.  

Wat is de hulpvraag?

 • De cliënt heeft behoefte aan verlichting van pijn en andere lichamelijke klachten. Ook kunnen er vragen zijn rond de psychosociale en spirituele aspecten van ziek-zijn en sterven.
 • De mantelzorger heeft behoefte aan ondersteuning en begeleiding in deze fase.

Wat is het doel voor de cliënt?

Het doel is het bieden van verlichting en een zo comfortabel mogelijke tijd voor de cliënt en de mantelzorger. Hierbij is altijd sprake van maatwerk: wat hebben deze cliënt en/of mantelzorger in hun situatie nodig?

Waar ligt de verantwoordelijkheid?

In principe is de huisarts eindverantwoordelijk voor de totale medische zorg rondom de cliënt. De adviserend specialist ouderengeneeskunde van SilverRade en de huisarts stemmen met elkaar af wat de inzet is van de verschillende disciplines binnen het multidisciplinaire behandelproces.

Welke disciplines van SilverRade kunnen ingezet worden?

Afhankelijk van de vraag en de problematiek kunnen naast de specialist ouderengeneeskunde de volgende specialisten een bijdrage leveren:

 • bewegingsagogen
 • diëtisten
 • ergotherapeuten
 • fysiotherapeuten
 • logopedisten
 • maatschappelijk werkers
 • muziektherapeuten
 • psychologen

Hoe verloopt het proces?

 • De huisarts verwijst naar het multidisciplinair team
 • De specialist ouderengeneeskunde bezoekt de cliënt thuis en inventariseert het probleem
 • Het team verzamelt informatie
 • De huisarts ontvangt een voorstel voor het behandelplan conform wet- en regelgeving (WGBO, Wet Zorg en Dwang, WLZ Thuis en WMO)
 • Zo nodig vindt er multidisciplinair overleg (MDO) plaats
 • Vanuit het MDO vindt onder regie van de specialist ouderengeneeskunde afstemming plaats met de huisarts
 • De specialist ouderengeneeskunde verwijst naar de diverse disciplines 
 • De specialist ouderengeneeskunde evalueert met de huisarts en eventueel de mantelzorger de behandeling volgens de gemaakte afspraken in het MDO