Specialisten ouderengeneeskunde

Als specialisten ouderengeneeskunde zijn wij opgeleid om mensen met meerdere chronische aandoeningen of ouderen met een verhoogde kwetsbaarheid te behandelen. Wij behandelen mensen die revalideren, chronische zorg nodig hebben of kwetsbaar zijn door ouderdom of dementie. Daarbij hebben wij een grote expertise op het terrein van palliatieve zorg. 

Multidisciplinaire samenwerking

Als specialisten ouderengeneeskunde zijn wij hoofdbehandelaar van cliënten die in verpleeghuizen wonen of tijdelijk verblijven in revalidatiecentra. Op aanvraag van de huisarts adviseren en behandelen wij ook cliënten in de thuissituatie. Wij schakelen zo nodig onze collega’s van SilverRade in: bewegingsagogen, diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers, muziektherapeuten en psychologen.


Onze cliënten

Onze cliënten zijn mensen die diagnostiek, advies of behandeling nodig hebben vanwege:

  • Multimorbiditeit
  • Mobiliteitsproblemen
  • Dementie of andere geheugenproblematiek
  • Psychische klachten
  • Chronische progressieve neurologische aandoeningen zoals multiple sclerose of de ziekte van Parkinson
  • Palliatieve- en terminale zorgvragen
  • Polyfarmacie
  • Vragen over medische beslissingen bij wilsonbekwaamheid of verminderd ziekte-inzicht


Speciaal voor huisartsen

Huisartsen bieden wij diagnostiek, behandeladvies, medebehandeling, omgangsadvies en prognostiek. Onze meerwaarde voor de huisarts ligt in onze specialistische geriatrische expertise en in de multidisciplinaire samenwerkingsmogelijkheden binnen SilverRade.


Kwaliteit

Als specialisten ouderengeneeskunde staan wij ingeschreven in het BIG-register en zijn wij aangesloten bij de beroepsvereniging Verenso.


Tarieven en vergoedingen

De Wet Langdurige Zorg (WLZ) vergoedt consulten van de specialist ouderengeneeskunde zowel aan huis als in verpleeghuizen voor cliënten met een indicatie WLZ. Consulten aan huis voor cliënten zonder indicatie WLZ worden vergoed vanuit de subsidieregeling extramurale behandeling..